100% onafhankelijk

 <<< 100% ONAFHANKELIJK         VERGELIJKEN EN ADVIES !

goedkoopste autoverzekering vergelijken autoverzekeringen vergelijken en afsluiten goede autoverzekering wat moet ik verzekeren inboedelverzekering opstal verzekering goedkope aansprakelijkheidsverzekering

 

 • PERMANENTE EDUCATIE

  Permanente Educatie (tekst site AFM)

  Als financieel dienstverlener moet u voldoen aan vakbekwaamheidseisen. Dit is geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het is daarom van belang dat u of de feitelijk leidinggevende over de noodzakelijke kennis beschikt. Hiervoor is het volgen van een Permanent Educatie (PE) programma verplicht.

  Via de link hieronder kunt u naar een stappenplan gaan, waarmee u kunt bepalen welke stappen u moet nemen om te voldoen aan de PE-eisen.

  • Stappenplan Permanente educatie

  Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) adviseert het Ministerie van Financiën over de vertaling van de eindtermen naar de toetstermen van het PE-programma. Daarnaast beslist het CDFD (namens het Ministerie van Financiën) over de erkenning van opleidings- en exameninstituten en houdt zij toezicht op deze instituten.

   

  Voor elke Wft-module is een PE-programma vastgesteld. De Wft-modules zijn:

  • Basis

  • Consumptief Krediet

  • Hypothecair Krediet

  • Schadeverzekeringen

  • Levensverzekeringen

  • Volmacht Schade

  • Volmacht Leven

  U kunt op twee manieren voldoen aan het behalen van een geldig Wft PE-certificaat 2011-2012:

  1. Het afleggen van een PE-toets bij één van de erkende Wft-exameninstituten. Bij goed gevolg ontvangt u een Wft PE-certificaat van het Wft-exameninstituut.

  2. Het met goed gevolg afleggen van een PE-onderwijsprogramma bij een erkend Wft PE-opleidingsinstituut. In dat geval ontvangt u het Wft PE-certificaat van het Wft PE-opleidingsinsituut.

  Een totaallijst van erkende opleidings- en exameninstituten is te vinden op de website van het CDFD.

  Als financiële dienstverlener moet u voldoen aan vakbekwaamheidseisen. Dit is geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Daarnaast moet u er ook voor zorgen dat uw kennis op peil blijft; hiervoor is het volgen van een Permanent Educatie (PE) programma verplicht geworden. Voor de periode 2011-2012 moet u het PE-programma vóór 31 december 2013* succesvol hebben afgerond. Anders vervalt de geldigheid van uw diploma.

  • Aandachtspunten en voorbeelden Permanente Educatie

  Aandachtspunten en voorbeelden Permanente Educatie (PE)

  Hier vindt u een aantal aandachtspunten en voorbeelden van Permanente Educatie (PE)

  • Voor elke vergunninghouder en feitelijk leidinggevende, maar ook voor elke medewerker kan het te volgen PE-programma er anders uitzien.

  • Uw onderliggende diploma moet altijd geldig en juist zijn. U moet dus al vakbekwaam zijn voor de producten waarin u adviseert en/of bemiddelt. Als u niet over een geldig diploma beschikt, moet u dit eerst behalen. Door alléén het volgen van een PE-programma krijgt u géén geldig diploma.

  • Om verder te voldoen aan de PE-vakbekwaamheidseisen moet iedere feitelijk leidinggevende in ieder geval het Wft PE-Basis programma volgen. Daarnaast moet ieder PE-programma gevolgd worden waarvoor u feitelijk leidinggevende bent.

  • Als u uw diploma na 1 januari 2010 heeft behaald, kan het PE-programma 2010-201 hier al in zijn verwerkt. Op uw Wft-diploma staat dan vermeld: ‘Dit diploma of certificaat is behaald overeenkomstig de op 1 januari 2010 geldende toetstermen voor examens uit de Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft’.

  • Het onderdeel PE-beleggen komt voor in drie programma’s namelijk: PE-Leven, PE-Hypothecair Krediet en PE-Volmacht Leven. Als u één van deze drie programma’s met goed gevolg heeft afgerond, kunt u een deelcertificaat ontvangen voor PE-beleggen. U hoeft dan niet het PE-beleggen onderdeel nog een keer te volgen.

  Bijvoorbeeld: U heeft het PE-Leven programma al met goed gevolg afgerond, maar u moet nog beginnen aan het PE-Hypothecair Krediet programma. U heeft het onderdeel PE-Beleggen gevolgd tijdens het PE-Leven programma, hiervoor ontvangt u een deelcertificaat en daarmee bent u vrijgesteld van het volgen van het PE-Beleggen onderdeel tijdens het PE-Hypothecair Krediet programma.

  • Als u de PE-programma’s Volmacht Schade of Volmacht Leven volgt hoeft u niet apart de PE-programma’s Schade of Leven te volgen. De PE-programma’s Volmacht Schade of Volmacht Leven voldoen ook aan de PE eisen voor Schade of Leven.

  • De aanvullende vakbekwaamheidseisen in het kader van MiFID/Nationaal Regime zijn verwerkt in de PE-programma’s Hypothecair Krediet, Leven en Volmacht Leven. Als u één van deze PE-programma’s met goed gevolg aflegt, bent u ook vakbekwaam voor het Nationaal Regime MiFID.

  • De PE trajecten van de FFP en SEH  zijn gescheiden trajecten. Hoe de FFP en SEH omgaan met de wettelijke verplichte PE kunt u nalezen op de site van respectievelijk de site van de FFP (www.ffp.nl) en de SEH (www.seh.nl)

  Voorbeelden

  Tot slot nog een aantal voorbeelden van financieel dienstverleners en welke PE-modules ze moeten volgen om vóór 1 juli 2011 aan de PE-eisen te voldoen.

  Voorbeeld 1

  Een financieel dienstverlener heeft tien medewerkers in dienst. Er zijn drie feitelijk leidinggevenden in dienst die een of meerdere klantmedewerkers onder zich hebben en het vier-ogen principe (waarbij de vakbekwame feitelijk leidinggevende meekijkt) wordt op elk dossier toegepast voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst.

  1. De eerste persoon is feitelijk leidinggevende voor Hypothecair en Consumptief Krediet. De feitelijk leidinggevende heeft de diploma’s Erkend hypotheek adviseur 2008 en

  Wft -Consumptief Krediet.

  De verplicht te volgen PE-programma’s zijn: PE-Basis, PE-Hypothecair Krediet en PE-Consumptief Krediet.

  2. De tweede persoon is feitelijk leidinggevende voor Schade- en Levensverzekeringen. Hij heeft  de diploma’s Assurantiebemiddeling-B en heeft het inhaalprogramma Beleggen-A behaald.

  De verplicht te volgen PE-programma’s zijn: PE-Basis, PE-Schade en PE-Leven.

  3. De derde persoon is feitelijk leidinggevende voor Betaal- en Spaarrekeningen en Elektronisch geld. Deze feitelijk leidinggevende heeft het diploma Assurantiebemiddeling-B.

  Het verplicht te volgen PE-programma is: PE-Basis.

  Voorbeeld 2

  Een financieel dienstverlener heeft zeven medewerkers in dienst. Er zijn twee feitelijk leidinggevenden in dienst die één of meer klantmedewerkers onder zich hebben. Voor de medewerkers die geen feitelijk leidinggevende zijn en ook geen diploma hebben wordt de vakbekwaamheid gewaarborgd.

  1. De eerste persoon is beleidsbepaler, maar heeft geen enkel vakdiploma.

  Deze beleidsbepaler behoeft geen verplicht PE-programma te volgen.

  2. De tweede persoon is ook beleidsbepaler en is feitelijk leidinggevende voor Schade en Leven. Hij heeft het diploma Wft-Schade en Wft-Leven.

  De verplicht te volgen PE-programma’s zijn: PE-Basis, PE-Schade en PE-Leven.

  3. De derde persoon is geen feitelijk leidinggevende maar beschikt wel over het diploma Erkend hypotheekadviseur.

  Er zijn geen PE-programma’s verplicht. Wel zou hij vrijwillig het PE-Hypothecair Krediet programma kunnen volgen om de geldigheid van zijn onderliggende diploma te behouden.

  4. De vierde persoon is feitelijk leidinggevende voor Hypothecair Krediet en beschikt over het diploma Wft-Hypothecair Krediet.

  Het verplicht te volgen PE-programma is PE-Basis en PE-Hypothecair Krediet.

   

  • Vakbekwaamheidseisen t/m 31 december 2013

   

   

  Vakbekwaamheidseisen tot en met 31 december 2013

  Als financiële dienstverlener moet u voldoen aan vakbekwaamheidseisen. Dit is geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Daarnaast moet u er ook voor zorgen dat uw kennis op peil blijft. Hiervoor is het volgen van een Permanent Educatie (PE) programma verplicht geworden. Voor de periode 2011-2012 moet het PE-programma vóór 31 december 2013* succesvol zijn afgerond. Anders vervalt de geldigheid van uw diploma.

  Let op. Vanaf 1 januari 2014 gelden nieuwe vakbekwaamheidseisen.

  • Vakbekwaamheidseisen vanaf 1 januari 2014

  Vakbekwaamheid

  Financieel dienstverleners moeten in het bezit zijn van een geldig Wft-diploma voor het vakgebied waarin zij adviseren/bemiddelen. Alleen exameninstituten die door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) zijn erkend, mogen Wft-diploma’s afgeven. Een overzicht van erkende exameninstituten is te vinden op de website van het CDFD.

  • Overzicht exameninstituten op website CDFD

  De Wft onderscheidt de volgende vakbekwaamheidmodules:

  • Basis

  • Consumptief Krediet

  • Hypothecair Krediet

  • Schadeverzekeringen

  • Levensverzekeringen

  • Volmacht Schade

  • Volmacht Leven

  Diploma’s die zijn behaald vóór 1 oktober 2007 kunnen worden gelijkgesteld aan een geldig Wft-diploma. Een overzicht van gelijkgestelde diploma’s is te vinden op de website van het CDFD.

  Beleggen-A

  Voor de oude branchediploma’s die gelijkgesteld zijn aan Wft-Leven en Wft-Hypothecair Krediet gold reeds de volgende extra eis: sinds 1 oktober 2007 moest worden voldaan aan de eindtermen van Beleggen-A. Hiervoor was het tijdelijke inhaalprogramma Beleggen-A ontwikkeld. Voor diplomahouders die niet aan deze aanvullende eis hebben voldaan, geldt dat zij voor het betreffende onderdeel (Leven en/of Hypothecair Krediet) geen geldig Wft-diploma meer hebben.

  Voorbeeld: u heeft een Assurantie-B diploma, maar u heeft het inhaalprogramma Beleggen-A niet gevolgd. Dan heeft u nu nog wel een geldig Wft-diploma Basis en Schade, maar geen geldig diploma voor Leven. U hoeft alleen PE te doen voor Basis en Schade. U kunt wel het onderdeel Leven repareren door gebruik te maken van de dispensatiemogelijkheid. De dispensatieregeling biedt, onder voorwaarden, exameninstituten de mogelijkheid om op basis van een gelijkgesteld diploma (in dit voorbeeld het Assurantie-B diploma) dispensatie te verlenen voor het tentamen Wft-Leven Algemeen. Hierbij dient dan nog wel het deel Wft-Beleggen behaald te worden om in aanmerking te komen voor een volledig Wft-Leven diploma. Daarnaast dient dan het PE- programma Leven gevolgd te worden om dit diploma geldig te houden.

  Uw organisatie vakbekwaam houden

  De financieel dienstverlener moet ervoor zorgen dat de mensen die in zijn organisatie werken én klanten adviseren en/of betrokken zijn bij de totstandkoming van overeenkomsten, vakbekwaam zijn. Dit kan op twee manieren: via Wft diploma’s of via het bedrijfsvoeringsmodel.

  De eerste mogelijkheid houdt in dat elke medewerker zelf over een geldig Wft-diploma beschikt op het (advies)gebied waarin hij actief is.

  Een tweede mogelijkheid om de vakbekwaamheid binnen uw organisatie te waarborgen is via het bedrijfsvoeringsmodel. Hierbij dient de bedrijfsvoering zo ingericht te zijn dat alle medewerkers vakbekwaam zijn. U bepaalt als vergunninghouder zelf hoe u dit aantoont, zolang u het maar kunt aantonen. Hierbij hoeft dus niet elke medewerker een eigen diploma te hebben, maar kan bijvoorbeeld het ‘vier-ogen’ principe een onderdeel zijn van de interne controle.

  Samenvatting

  Ondernemingen (tot en met 50 werknemers) moeten de vakbekwaamheid als volgt geregeld hebben:

  1. Alle feitelijke leidinggevenden hebben de juiste diploma’s voor al hun werkgebieden, en

  2. De bedrijfsvoering is zodanig ingericht dat de vakbekwaamheid van de klantmedewerkers en daarmee de kwaliteit van de dienstverlening is gewaarborgd.

  Een feitelijk leidinggevende is de persoon die het klantencontact van alle klantmedewerkers (op een bepaald werkgebied) effectief stuurt of beïnvloedt. Hij komt bij elke onderneming voor.

  Hoe u de bedrijfsvoering inricht en het vereiste aantal feitelijk leidinggevenden binnen uw onderneming bepaalt, is afhankelijk van uw specifieke situatie. Dit is onder meer afhankelijk van:

  • het kennis- en ervaringsniveau van uw klantmedewerker(s) mét en zonder diploma;

  • de complexiteit van uw producten en organisatie;

  • de mate waarin uw feitelijk leidinggevenden worden ondersteund door protocollen (standaardwerkwijzen);

  • het aantal transacties waarvoor uw feitelijk leidinggevenden hun vakbekwaamheid inbrengen;

  • het aantal klantmedewerkers dat onder uw feitelijk leidinggevenden valt;

  • de (neven)werkzaamheden van uw feitelijk leidinggevenden;

  • het aantal ondernemingen waarbij uw feitelijk leidinggevenden betrokken zijn.

  Het bovenstaande wordt aan de hand van de volgende voorbeeldsituaties toegelicht: een eenmansbedrijf, een onderneming met drie medewerkers en twee met tien medewerkers.

  Voorbeeld 1: eenmansbedrijf

  De ondernemer is naast beleidsbepaler ook klantmedewerker en feitelijk leidinggevende en moet voor al zijn werkgebieden de juiste diploma’s hebben. Aanvullende bedrijfsvoeringsmaatregelen zijn niet nodig.

  Voorbeeld 2: onderneming met drie medewerkers

  Alle medewerkers van de onderneming zijn actief in levensverzekeringen en hypotheken. Medewerker 1 heeft het Wft-diploma leven, medewerker 2 heeft het Wft-diploma hypotheken en de derde medewerker heeft géén Wft-diploma’s. In dat geval zijn medewerkers 1 en 2 de feitelijk leidinggevenden voor respectievelijk leven en hypotheken. Deze onderneming moet aanvullende bedrijfsvoeringsmaatregelen treffen om de vakbekwaamheid van de twee medewerkers zonder diploma te waarborgen; twee medewerkers missen namelijk het hypotheekdiploma en twee medewerkers het leven diploma. Een voorbeeld van zo’n maatregel is het inhoudelijk controleren en aftekenen door de feitelijk leidinggevende van alle adviezen, aanvragen, offertes en wijzigingsverzoeken en andere relevante documenten.

  Voorbeeld 3: twee ondernemingen met tien klantmedewerkers

  Voor het gemak gaan we uit van ondernemingen die alleen in schadeverzekeringen actief zijn. Binnen de ondernemingen is de personeelssamenstelling als volgt:

  • onderneming A: één feitelijk leidinggevende en zeven medewerkers hebben het Wft-diploma schade en twee medewerkers hebben dat diploma niet;

  • onderneming B: drie feitelijk leidinggevenden en één andere medewerker hebben het Wft-diploma schade, zes medewerkers niet.

  Binnen beide ondernemingen zijn aanvullende bedrijfsvoeringsmaatregelen nodig om de vakbekwaamheid van de medewerkers zonder diploma te waarborgen. Onderneming B dient waarschijnlijk andere maatregelen te treffen dan onderneming A, omdat hun specifieke situaties verschillen.

  Wilt u ondersteuning bij het inrichten van uw bedrijfsvoering? Wij raden u aan hiervoor te rade te gaan bij uw brancheorganisaties, kwaliteitsorganisaties en adviseurs.

  • Permanente Educatie

  * Het ministerie van Financiën heeft op 13 september 2012 gereageerd op de consultatiereacties Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2013. Het ministerie heeft hierbij bekend gemaakt dat de PE periode 2011–2012 verlengd wordt tot en met 31 december 2013. Hiermee sluit de PE termijn aan bij de inwerkingtreding van de overgangstermijn naar de nieuwe vakbekwaamheideisen.

   

   

  • Vakbekwaamheidseisen vanaf 1 januari 2014

  * Het ministerie van Financiën heeft op 13 september 2012 gereageerd op de consultatiereacties Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2013. Het ministerie heeft hierbij bekend gemaakt dat de PE periode 2011–2012 verlengd wordt tot en met 31 december 2013. Hiermee sluit de PE termijn aan bij de inwerkingtreding van de overgangstermijn naar de nieuwe vakbekwaamheideisen.

   

   

  Nieuwe vakbekwaamheidseisen per 1 januari 2014

  Vanaf 1 januari 2014 veranderen de vakbekwaamheidseisen voor financiële dienstverleners. Dit zijn zowel banken als verzekeraars die financiële producten aanbieden, bemiddelen en adviseren, als adviseurs, (verbonden) bemiddelaars en gevolmachtigd agenten. Op deze pagina vindt u informatie over de eisen, voor welke personen binnen uw ondernemingen deze eisen gelden en het overgangsregime.

  Bent u op zoek naar informatie over de vakbekwaamheidseisen tot en met 31 december 2013? Gebruik dan onderstaande link.

  • Vakbekwaamheid t/m 31 december 2013

  Het uitgangspunt van de nieuwe vakbekwaamheidseisen is, net als nu het geval is, dat alle klantmedewerkers in uw onderneming vakbekwaam zijn. Met klantmedewerkers worden alle medewerkers bedoeld die zich bezighouden met het verlenen van financiële diensten aan klanten. Voor sommige klantmedewerkers geldt op basis van de nieuwe eisen een diplomaplicht. Voor andere klantmedewerkers zorgt u voor de noodzakelijke vakbekwaamheid via uw bedrijfsvoering.

  Voor welke medewerkers geldt de diplomaplicht?

  De diplomaplicht geldt voor klantmedewerkers die zich bezighouden met adviseren. Hier is sprake van als een medewerker klanten adviseert over financiële producten zoals levensverzekeringen, schadeverzekeringen, pensioenen en hypothecaire kredieten. Er is niet alleen sprake van advies wanneer het geadviseerde product ook daadwerkelijk wordt afgesloten. De wet spreekt van adviseren wanneer een klantmedewerker een concrete aanbeveling van een specifiek product doet aan een klant. Let op, hier kan ook sprake van zijn als een medewerker in de nazorgfase vragen over de passendheid van het bestaande product beantwoordt en hiermee een aanbeveling doet. Ook deze klantmedewerker moet dan over een diploma beschikken.

  • Meer informatie over de diplomaplicht

  Hoe zorgt u via de bedrijfsvoering voor voldoende vakbekwaamheid?

  Naast uw adviseurs moeten al uw andere klantmedewerkers vakbekwame dienstverlening bieden aan klanten. U zorgt hiervoor via uw bedrijfsvoering. De manier waarop u de vakbekwaamheid via de bedrijfsvoering organiseert hangt af van de werkzaamheden die uw klantmedewerkers verrichten en de manier waarop uw onderneming is ingericht.

  • Meer informatie en voorbeelden bedrijfsvoering

  Praktijkvoorbeelden en stappenplannen

  De AFM heeft voor u een stappenplan opgesteld om u te ondersteunen bij de overgang naar de nieuwe vakbekwaamheidseisen. Aan de hand van acht stappen kunt u zien wat van u wordt verwacht en op welk moment. Ter verduidelijking is dit stappenplan toegepast op twee fictieve ondernemingen. In de fictieve onderneming Janssen Financiële Diensten B.V. beschikken alle adviseurs reeds op 31-12-2013 over geldige Wft-diploma’s en in de fictieve onderneming Wijnberg Advies B.V. wordt de vakbekwaamheid op 31-12-2013 door een feitelijk leidinggevende verzorgd.

  • Stappenplannen vakbekwaamheid

  Deze website wordt regelmatig voorzien van actuele informatie en waar nodig bijgewerkt. Dit om u zo goed mogelijk te informeren.

   

   

 

 [google0765d8476828fee0.html]